História - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah


História


Korene ÚSKI siahajú do roku 1919, keď 4. augusta v Ružomberku bolo založené  Ústredie Slovenských Katolíckych Študentov  (USKŠ). ÚSKŠ bolo v roku 1921 jedným zo zakladajúcich národných členov svetového hnutia katolíckych študentov Pax Romana (IMCS) so sídlom vo švajčiarskom Fribourgu. Až do konca II. svetovej vojny (1945) bolo ÚSKŠ ohniskom kresťanského i národného ducha. V jeho radoch vyrástli poprední slovenskí národovci.

V roku 1948 bola ÚSKŠ zakázaná. Jej činnosť pokračovala v zahraničí do roku 1962 ako Združenie slovenských katolíckych študentov v zahraničí (ÚSKŠvZ). Plenárne zhromaždenie ZSKŠvZ 7. augusta 1962 v Ríme zmenilo názov organizácie na Ústredie slovenských katolíckych intelektuálov (ÚSKI). V ÚSKI sa združili študenti i absolventi. V roku 1964 Pax Romana prijala ÚSKI za právneho pokračovateľa ÚSKŠ.

Exilové ÚSKI obnovilo svoju činnosť na Slovensku Ustanovujúcim zhromaždením 30. 6. 1990 v Bratislave, kde prijalo názov Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.  Generálne zhromaždenie Pax Romana v roku 1992 v Bilbao oficiálne uznalo dnešné ÚSKI za právneho pokračovateľa exilového ÚSKI.

Rok 1990 znamenal znovu oživenie ÚSKI. Pod vedením predsedu J. Gunčagu sa začali organizovať prednáškové a konferenčné aktivity s týmto zameraním:
◦ angažovanosť kresťana v Cirkvi a vo svete
◦ kresťan v politike
◦ živý prameň kresťanskej rodiny
◦ kristianizácia svetských povolaní
◦ kristianizácia sekularizovanej spoločnosti
◦ problémy cirkevných škôl v posttotalitnom období

V roku 1998 sa konalo Generálne zhromaždenie ÚSKI, na ktorom bol za predsedu ÚSKI zvolený A. Hajduk. Začalo obdobie, v ktorom sa ÚSKI zameralo na mládež a jej formovateľov. Tak vznikli projekty:
Ďalšie vzdelávanie učiteľov I (DVU I). Grant získaný od nemeckej katolíckej nadácie Renovabis. V 12 trojdňových seminároch sa učitelia základných a stredných škôl oboznamovali s najnovšími výsledkami rôznych vedeckých oblastí a ich vzťahu k viere (fyzika, biológia, psychológia, pedagogika, katechetika, etika, filozofia) s rozsiahlou diskusiou k predneseným témam. Prednášky boli uverejnené v zborníku, ktorý dostali všetci účastníci seminárov.
Po DVU I nasledovalo DVU II s podporou nadácie Renovabis. Tieto semináre s podobnou štruktúrou ako DVU I boli určené pre učiteľov štátnych škôl. Nestretlo sa to s pochopením vedení týchto škôl, takže až na niektoré výnimky najväčšie zastúpenie mali aj tu školy cirkevné.

• Pre univerzitných študentov, vrátane študentov na teologických fakultách boli určené dva projekty Záhady vesmíru, života a človeka I  v r. 2002 v nadácii Templeton a druhý v nadácii Renovabis v roku 2006. V rámci týchto projektov bolo zorganizovaných 11 seminárov. V každom z nich odznelo 8 prednášok z oblastí: fyzika, biológia, teológia a filozofia. Po každej prednáške bol priestor na diskusiu a na konci každého seminára sa uskutočnila panelová diskusia.

• Významnou činnosťou ÚSKI bola účasť pri zakladaní Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorej predsedom je Mons. František Rábek. ÚSKI naďalej úzko spolupracuje s Radou pri organizovaní pravidelných diskusných stretnutí. Stretnutia pod názvom Interdisciplinárny dialóg sa organizujú pravidelne trikrát ročne. Diskutuje sa na vopred zvolené témy súvisiace so vzťahom medzi vedou a vierou.

• ÚSKI organizuje prednášky pre verejnosť v Bratislave aj mimo Bratislavy. V Bratislave sa uskutočňovali prednášky v rámci sekcie ÚSKI pre vzťah medzi vedou a vierou a Lekárskou sekciou ÚSKI. V priemere odznelo päť prednášok ročne. Mimo Bratislavy sa organizovali prednášky v týchto mestách: Banská Bystrica, Bardejov, Košice, Modra, Prešov, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa a Šaľa

• Sekcia pre vzťah medzi vedou a vierou ÚSKI organizuje diskusné stretnutia raz mesačne (okrem prázdnin a januára) na témy súvisiace so vzťahom viery a vedy.

• O edičnej činnosti pozri rubriku RAN

• V rámci medzinárodnej spolupráce ÚKI aktívne spolupracuje s týmito organizáciami:

- Pax Romana (PR)  - ÚSKI je jedným zo zakladajúcich členov Pax Romana. Zúčastňuje sa na mnohých aktivitách PR – Varšava (2002), Varšava (2004), Luxembursko (2003), Francúzsko (2009). Okrem toho ÚSKI spoluorganizovalo medzinárodné podujatie PR v Bratislave (2005)
- Christophorus  - nemecká kresťanská organizácia. S ňou už 10 rokov trvá neformálna, ale veľmi živá spolupráca – výmena delegácií na podujatiach, delegácia Chrisophora (priemerne 25 členov) každé dva roky navštevuje Slovensko pod patronátom ÚSKI, výmena členských časopisov a osobné kontakty.
- Moravsko-sliezska akadémia neformálne kontakty a vedením akadémie a výmena členských časopisov.
- Katolícky akademický zväz, Viedeň  - táto spolupráca je spojená hlavne so spoluorganizovaním každoročných stretnutí stredo- a východoeurópskych krajín. Stretnutia sa organizujú začiatkom mája striedavo v jednotlivých účastníckych krajinách. Na Slovensku sa uskutočnili tri stretnutia.

Návrat na obsah