Pobočky - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah


Pobočky ÚSKI sa zriaďujú v centrách s väčším počtom členov. Podľa stanov na vznik pobočky je potrebný súhlas aspoň 10 členov ÚSKI. Úlohou pobočiek je sprostredkovávať líniu P ÚSKI, diskutovať o nej z pohľadu daného regiónu a dávať nové podnety pre činnosť ÚSKI.

Bardejov

Predseda: PhDr., PaedDr. Ján Maník PhD., manikjanik@gmail.com
Podpredseda: Mgr. Ing. Jozef Krajči, krajci.bj@gmail.com
Podpredseda: PaedDr. František Dancák, fdancak@gmail.com
Tajomník: PhDr. Jozef Geffert, geffertj@gmail.com

Bratislava

Predsedníčka: RNDr. Magdaléna Kučerová, magdalena.kucerova@zoznam.sk
Podpredseda:
Tajomníčka: Dr. Viktoria Joklová

Košice

Predseda: Ing. Rudolf Gončaga, ke@uski.sk
Podpredseda: Dr. Stanislav Uličiansky

Prešov

Predseda: PhDr. Dušan Hruška, PhD., hruska@unipo.sk
Podpredseda: Tajomníčka: Ing. A. Nemcová

Ružomberok

Predseda: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., guncaga@fedu.ku.sk
Podpredseda: Ing. Pavol Lajčiak, Mgr. Monika Lašová
Tajomník: PaedDr. Ján Gera, PhD.

Vranov nad Topľou

Predseda: MVDr. Pavol Bindas, rcelkova@centrum.sk
Podpredseda: RNDr. Mária Onderková
Tajomník: RNDr. Miroslav Bradovka

Žilina

Predseda: RNDr. Ľubomír Prikryl, CSc., lubomir.prikryl@gmail.com
Tajomníčka: Bc. Anna OndrušíkováSEKCIE

Sekcie ÚSKI združujú členov podľa odborného zamerania a majú prierezový charakter. Podľa stanov na vznik sekcie je potrebný súhlas aspoň 5 členov ÚSKI. Ich úlohou je vzdelávanie v príslušnom odbore a sprostredkovanie poznatkov ďalším členom ÚSKI a verejnosti.

Sekcia pre vzťah medzi vedou a vierou

Predseda: Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., betak@savba.sk
Tajomník:

Sociálno-lekárska sekcia

Predsedníčka: MUDr. Mária Orgonášová, PhD., maria.orgonasova@gmail.com


Návrat na obsah