Pre autorov - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah


Inštrukcie pre autorov

Príspevky do časopisu RAN so zameraním, ktoré je uvedené na obálke (na poslednej strane) môžete zasielať e-mailovú adresu redakcie:
ran@uski.sk

Články sa recenzujú.
V časopise RAN sa počíta aj s možnosťou uverejnenia aktuálnych informácií z popredných svetových časopisov a recenzií nových knižných publikácií so zameraním zodpovedajúcim RANu.

Rukopisy (zvyčajne v rozsahu do 20 normostrán, t. j. 36000 znakov) v elektronickej podobe v MS WORDe (v bežnom formáte *.doc alebo *.docx WORDu 1997-2010) možno zasielať priebežne.
Uzávierky sa konajú dvakrát ročne, 15. apríla a 15. októbra.

Autori uvedú: meno, priezvisko, akademické tituly, pracovisko s adresou, stručnú osobnú charakteristiku – odborné pozadie, a stručný abstrakt článku v slovenskom a v nemeckom alebo anglickom jazyku (súčasťou abstraktu je aj preložený názov článku).

Návrat na obsah